کارگاه های توانمند سازی پذیرفته شدگان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری»

بدینوسیله باطلاع«پذیرفته شدگان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری» می رساند دوره آموزشی پذیرفته شدگان از تاریخ یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ با شرکت در کارگاه های توانمند سازی دستیاری آغاز می گردد. در این ارتباط موارد زیر را به اطلاع می رساند، ادامه مطلب ...

دوره آموزشی پذیرفته شدگان از تاریخ یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹با شرکت در کارگاه های توانمند سازی دستیاری آغاز می گردد. در این ارتباط موارد زیر را به اطلاع می رساند. ۱- زمان برگزاری کارگاه های توانمند سازی از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ تا روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ خواهد بود. ۲- کا رگاه های مذکور جزو دوره آموزشی دستیاری بوده و حضور کامل در این کارگاه ها بخشی از نمره ارزیابی درون بخشی سالیانه دستیاران را تشکیل می دهد. بنابراین حضور کامل در این کارگاه ها برای تمامی دستیاران الزامی است.   ۳- گواهی شرکت در کارگاه ها پس از پایان برنامه برای کلیه دستیاران شرکت کننده صادر خواهد شد. ۴-معرفی دستیاران به گروه های آموزشی مربوطه و شروع فعالیت آموزشی در گروه پس از شرکت در کارگاه ها از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ خواهد بود. ۵- در طول مدت برگزاری کارگاه ها، دستیاران به هیچ عنوان حق حضور در برنامه کشیک مصوب گروه آموزشی مربوطه را ندارند.