جلسه هماهنگی مسئولین پیرامون انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶

روز شنبه مورخ۹۶/۶/۰۴  جلسه ای به منظور بحث وبررسی پیرامون انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶ با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر پشتیبانی  حوزه و مسئولین ادارات آموزش و تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی و دانشکده ها در محل  اتاق جلسات شورای معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.