برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۳۱ راس ساعت ۱۴ جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء شورا در محل سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید و ضمن مطرح نمودن دستور کار جلسه و  سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی، بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.