برگزاری کمیته بروندادهای فناورانه

روز سه شنبه مورخ۹۶/۵/۳۱ راس ساعت ۸/۳۰ صبح کمیته بروندادهای فناورانه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دیگر اعضاء در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید و چندین مورد پایان نامه های فنآورانه دانشجویی مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.