راه اندازی سامانه تلفن گویای حوزه معاونت آموزشی

راه اندازی سامانه تلفن گویای ۳۷۹۲۸۰۰۰ معاونت آموزشی دانشگاه  
اداره  دانش آموختگان کلید  ۱
اداره خدمات آموزشی کلید ۲
اداره تحصیلات تکمیلی و بورسها کلید ۳
اداره خدمات ماشینی کلید ۴ 
دفتر معاونت آموزشی کلید ۵