صدور مجوز برای مراکز آموزشی طب سنتی توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع