اطلاعیه آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و الکترونیکی پیش کارورزی شهریور ۹۶ منطقه ۷ آمایشی کشور

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی شرکت در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی،داروسازی و الکترونیکی پیش کارورزی شهریور ۹۶منطقه ۷ آمایشی کشور

 

زمان ومحل توزیع کارت آزمون:

نوع آزمون

زمان توزیع کارت

محل توریع کارت

علوم پایه پزشکی

از ساعت ۷ صبح روز آزمون

آموزش دانشکده پزشکی

علوم پایه دندانپزشکی

روزهای سه شنبه وچهارشنبه  ۳۰و۹۶/۵/۳۱

آموزش دانشکده دندانپزشکی

علوم پایه داروسازی

روزچهارشنبه۹۶/۶/۰۱

آموزش دانشکده  داروسازی

پیش کارورزی

صبح روز آزمون

مرکز مهارتهای بالینی

 

- محل ورود دانشجویان در روز آزمون، درب شرقی دانشگاه واقع در خیابان هزار جریب میباشد، وبا توجه به برگزاری آزمون
پیش کارورزی در مرکز مهارتهای بالینی،  دربهای دندانپزشکی وبیمارستان الزهرا نیز برای ورود دانشجویان باز خواهد بود.

- ورود  دانشجویان  به پارکینک دانشگاه با خودرو شخصی بلا مانع می باشد.

- محل برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی وداروسازیدر دانشکده پزشکی و آزمون پیش کارورزی به
صورت  الکترونیکی در مرکز مهارت های بالینیمی باشد.

- زمان شروع آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی ،داروسازی والکترونیکی پیش کارورزی شهریور ۹۶ 
رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۶/۰۲ می باشد .

- دربهای سالن امتحانی ساعت ۸/۴۵بسته خواهدشد.

- کلیه دانشجویان می بایست با دردست داشتن کارت آزمون وکارت دانشجویی قبل از ساعت ۸/۴۵  در  محل آزمون  حاضرباشند.

- دانشجویان اتباع خارجی بایستی برای ورود به جلسه آزمون،  علاوه بر داشتن کارت آزمون، گذرنامه معتبر همراه داشته باشند.

- تعداد سوالات آزمون ۲۰۰ و مدت آزمون ۲۰۰ دقیقه می باشد.

   در آزمون جامع علوم پایه براي پاسخگويي، منحصراً از مداد مشكي نرم استفاده شود وتحت هیچ شرایطی پاسخنامه با
   خودکار یا روان نویس  پر نشود.

- دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه حتماً مداد، مداد تراش و مداد پاکن همراه داشته باشند .

- همراه داشتن مداد یا خودکار برای دانشجویان شرکت کننده در آزمون الکترونیکی پیش کارورزی بلامانع است ولی همراه
   داشتن کاغذ ممنوع است.

- همراه داشتن هر گونه يادداشت، جزوه، ماشین حساب، تلفن همراه و دستگاههای الکترونیکی(حتی به صورت خاموش)
  و ... در جلسه آزمون ممنوع می باشدودر صورت مشاهده، برابر ضوابط اقدام خواهد شد.

- براي پاسخ هاي نادرست دراين آزمون نمره منفي در نظر گرفته نمی شود.

  كليد اوليه سئوالات امتحان از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۶/۰۲ در درگاه اينترنتي معاونت آموزشی دانشگاه علوم
  پزشکی اصفهان به نشانیwww.edu.mui.ac.irدر دسترس قرار خواهد گرفت.

- در حین امتحان به هیچ سؤالی پاسخ داده نخواهد شد و دانشجویان می توانند موارد اشکال را در فرصت ارسال اعتراضات
( از تاریخ ۹۶/۶/۰۲ تا ساعت هشت صبح روز یکشنبه مورخ ۹۶/۶/۰۵) بصورت اینترنتی به نشانی www.edu.mui.ac.ir
منعکس نمایند. به اعتراضاتی كه خارج از اين فرم و بعد از مهلت مقرر ارسال گردد، رسيدگي نخواهد شد.

 

                                        حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان