برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه  مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴جلسه شورای آموزشی دانشگاه باحضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی تشکیل و مطابق دستور جلسه تنظیمی موارد مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.