برگزاری جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ساعت ۷/۳۰ صبح جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون آموزشی و سایر اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و با تعدادی از شرکت کنندگان واجد شرایط فراخوان چهاردهم مصاحبه بعمل آمد.