برگزاری هفتادو نهمین جلسه هیات اجرایی جذب

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۷/۳۰ صبح هفتاد و نهمین جلسه هیات اجرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخصوص تبدیل وضعیت، گذراندن تعهدات قانونی و سایر موارد اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.