رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست محترم جمهور :

متن حکم تنفیذ رئیس جمهور دوازدهم

ده توصیه رهبر انقلاب خطاب به دولت : 

۱- این مسئولیت را امانت بدانید. 

۲- اولویتها را رعایت کنید.

۳-با برنامه حرکت کنید. 

۴-اتحاد ملت را مهم بشمارید.

۵- از نظرات مخالفین آشفته نشوید.

۶-به میان مردم بروید.

۷-قدر نیروهای انقلابی و پرانگیزه را بدانید.

۸-در تعامل بین المللی از دشمن غفلت نکنید.

۹-در زمینه اقتصادی و فرهنگی قوی بشوید.

۱۰-به خدا توکل کنید.