ابلاغ دو تن از اعضاء کمیته برگزاری آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی

طی ابلاغ های جداگانه ای از طرف معاون محترم آموزشی دانشگاه، جناب آقای دکتر امید یقینی، معاون محترم آموزش پزشکی عمومی و آقای مسعود برومند مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی به عنوان مسئولین کمیته علمی و کمیته اجرایی آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی تعیین گردیدند.