برگزاری جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۷/۳۰ صبح جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی  با حضور اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و با تعدادی از شرکت کنندگان واجد شرایط فراخوان چهاردهم مصاحبه بعمل آمد.