جلسه راه اندازی شبکه تجهیزات سخت افزاری ساختمان تدبیر

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۸  ساعت ۱۰ صبح جلسه ای با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر پشتیبانی حوزه معاونت آموزشی و مهندسان و کارشناسان ادارات خدمات ماشینی ستاد، معاونت آموزشی،مهارتهای بالینی و شرکت قرادید رایانه به منظور راه اندازی شبکه تجهیزات سخت افزاری ساختمان تدبیر (آزمونها)در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.