برگزاری اولین کارگروه آموزش مراقبت های تسکینی

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۷ راس ساعت ۸ صبح  اولین کارگروه آموزش مراقبت های تسکینی بر اساس ابلاغ عضویت اعضاء کارگروه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،کارشناسان و صاحب نظران بیمارستانها، دانشکده ها و گروه های مختلف آموزشی دانشگاه در اتاق جلسات حوزه تشکیل و ضمن طرح موضوعات مرتبط با وظائف کارگروه  بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.