برگزاری دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۲ راس ساعت ۸ صبح دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر کل دانشجوئی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده های  علوم توانبخشی، پرستاری و مامایی، تغذیه و علوم غذایی، رئیس اداره خدمات آموزشی،کارشناسان کمیته ارتقاء خدمات آموزشی و روابط بین الملل دانشگاه در سالن شورا حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و ضمن مصاحبه با دانشجویان بعد از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.