پنجمین جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۷ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونین محترم آموزشی بیمارستانها و نمایندگان معاونین محترم درمان و دانشجویی فرهنگی دانشگاه در محل اتاق جلسات شورا تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.