فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی (فارغ التحصیلان مقطع Ph.D)

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، به منظور تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود در گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی، بر اساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی، فراخوان تعهدات قانونی را در رشته هاي موردنیاز برگزار مي‌نمايد.

 

  -آگهی فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی

  - رشته های مورد نیاز فراخوان تعهدات قانونی

  - فرم درخواست گذراندن تعهدات قانونی