اطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری پژوهشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون دکتری پژوهشی سال ۹۷-۹۶ 

لیست دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری پژوهشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ 

تاریخ برگزاری مصاحبه : ۹۶/۰۴/۲۶ 
محل برگزاری مصاحبه :حوزه معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ساختمان شماره ۴)طبقه سوم - سالن شورای پژوهشی و فنآوری