برگزاری اولین جلسه شورای پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه در سال ۱۳۹۶

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۱  راس ساعت ۸ صبح با حضور معاونین محترم آموزشی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء اولین جلسه شورا ی پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه در سالجاری، در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی برگزار و ضمن ارائه گزارش اجمالی از فرایند پذیرش دانشجویان اتباع خارجی در سال ۹۵، تصمیم گیری در خصوص سیاستهای تشویقی از جمله تخفیف شهریه برای دانشجویان برتر، تنظیم تقویم آموزشی و بررسی امور رفاهی اتباع مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید .