برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۰ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور معاون محترم آموزشی و سایر اعضاء در حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. و در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.