برگزاری سومین جلسه هیات اجرایی جذب در سال۹۶

صبح روز سه شنبه مورخ  ۹۶/۴/۲۰ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور اعضاء در حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. و در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.