نشست مشترك معاونت آموزشي دانشگاه با اساتيد و دانشجویان مرکز پزشکی الزهرا(س)

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۹  در راستاي تحقق و ارتقاء اهداف و استانداردهاي آموزشي و بمنظور آشنايي با روند آموزش دانشجویان مراکز بیمارستانی، نشست مشتركي با حضور معاون آموزشي دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، جانشين معاون آموزشي در امور آموزش تخصصي وفوق تخصصي، مسئول دبیرخانه شورای آموزش بالینی دانشگاه و رئیس و معاون آموزشی بیمارستان و جمعي از اعضاء هیات علمی، دستیاران و کارورزان مرکز پزشکی درمانی الزهرا(س)برگزار و ضمن بررسی موارد مطرح شده مقرر گردید درخصوص رفع مشکلات به نحو مقتضی اقدام گردد.