جلسه هماهنگی برگزاری آزمون مصاحبه

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۷  با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مسئولین تیمهای رشته و مسئولین هماهنگی دانشکده ها جلسه هماهنگی و کنترل چک لیستهای رشته های مورد پذیرش دکترای تخصصی Ph.d  منطقه ۷ آمایشی کشور برگزار و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .