برگزاری آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندانپزشکی

اطلاعیه 

بدینوسیله باطلاع می رساند آزمون پذیرش دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی روز پنجشنبه ۹۶/۰۴/۲۲ در محل دانشکده دندانپزشکی برگزار خواهد شد.

 محل ورود داوطلبان از درب دانشکده دندانپزشکی دانشگاه خواهد بود