برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۳ راس ساعت ۱۴ با حضور معاونین محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء جلسه شورای آموزشی دانشگاه  در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی تشکیل و ضمن مطرح نمودن موارد سیاستگذاری و دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.