تاریخ مصاحبه متقاضیان (اتباع خارجی) تحصیل بدون آزمون در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بدینوسیله تاریخ مصاحبه متقاضیان (اتباع خارجی) تحصیل بدون آزمون در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بشرح زیر اعلام می دارد:
۹۶/۰۴/۲۸ برای متقاضیان مقاطع دکترا (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)
۹۶/۰۵/۰۲ برای متقاضیان سایر مقاطع و رشته های تحصیلی