قابل توجه متقاضیان سهمیه (استعداد درخشان )ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی و شرایط جدید معرفی افراد واجد شرایط جهت استفاده از سهمیه بدون آزمون و با آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ 

از دانشجویان واجد شرایط خواهشمند است پس از اطمینان از معرفی آنان توسط معاونین آموزشی دانشکده، حداکثر تا ۱۵تیرماه جهت تکمیل فرم های مربوطه (با آزمون و بدون ازمون) به دفتر استعداد درخشان واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)دانشگاه مراجعه نمایند.

قابل توجه متقاضیان سهمیه (استعداد درخشان )ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

*با توجه به استعلام اسامی ده درصد برتر دانشجویان  از معاونین آموزشی دانشکده ها، از دانشجویان واجد شرایط خواهشمند است پس از اطمینان از معرفی آنان توسط معاونین آموزشی دانشکده، حداکثر تا ۱۵تیرماه جهت تکمیل فرم های مربوطه (با آزمون و بدون ازمون) به دفتر استعداد درخشان  واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دانشگاه ( EDC)مراجعه نمایند