جلسه داخلی تحصیلات تکمیلی

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰/۱۵ جلسه داخلی با حضور رئیس اداره تحصیلات تکمیلی و کارشناسان در محل اداره تحصیلات تکمیلی تشکیل و باتوجه به تقسیم بندی جدید امور کارشناسان اداره، ضمن بررسی و تبادل نظر، موارد  اختلافی مجددا مورد توجه قرار گرفت. 

آلبوم تصاویر: