راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد رشته سم شناسي محيط در دانشکده بهداشت

با عنايت به مصوبه صورتجلسه هيئت ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي رشته بهداشت محيط و همچنين بازديد انجام شده از امكانات آموزشي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وزارت متبوع  با راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد رشته سم شناسي محيط در این دانشگاه و پذيرش ۴ نفر دانشجو براي يك دوره موافقت خود را اعلام نمود. تمديد دوره منوط به بازديد مجدد هيئت محترم مي باشد