برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۳ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و سایر موارد مرتبط با متقاضیان و  اعضاء هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.