تمدید مهلت ورود اطلاعات سی و ششمین دوره آزمونهای ارتقاء

مهلت تمدید ورود اطلاعات داوطلبان سی و ششمين دوره آزمونهاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي لغایت ۹۶/۰۳/۲۳ اعلام گردید. 
ضمنا مهلت فوق الذكر مجددا قابل تمديد نخواهد بود.