برگزاری سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۳ سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص  موارد سیاست گذاریها و موضوعات دانشجویی، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.