برگزاری دومین جلسه هیات اجرایی جذب در سال ۹۶

صبح روز سه شنبه مورخ ۲۳/۳/۹۶ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. و در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.