جلسه هماهنگی مرحله دوم(مصاحبه) آزمون پذیرش دانشجو در مقطع ph.D سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۲  راس ساعت ۸/۳۰  جلسه ای باحضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مسئولین محترم تیم های مصاحبه کننده بمنظور هماهنگی در برگزاری مرحله دوم (مصاحبه) آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصص ph.D سال تحصیلی ۹۷-۹۶ رشته های آموزش بهداشت و ارتقا، سلامت، باکتری شناسی پزشکی، بهداشت محیط، پرستاری وکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی چند منطقه آمایشی کشور در این دانشگاه  در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.