برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکتری تخصصی پژوهشی

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۱ ساعت ۱۰ صبح بیست و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکتری تخصصی پژوهشی  با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات آموزشی و پژوهشی دانشجویان  تصمیمات لازم اتخاذ گردید.