دانشجویان اتباع خارجی

      دانشجویان بورسیه:   پذیرش ازطریق کنکور سراسری

      دانشجویان غیربورسیه: پذیرش بصورت آزاد و با پرداخت شخصی هزینه های آموزشی

       تعریف مقاطع و دوره های آموزشی

       جدول رشته ها

       امکانات رفاهی

       شرایط- ضوابط و مدارک پذیرش

       شهریه تحصیلی

       هزینه های اقامتی

       جدول ظرفیت پذیرش

       تقویم پذیرش

       فرمهای ثبت نامی

              The student Visa Application Form(2)‎