انتصاب سرپرست اداره امور آزمونها

طی ابلاغی از طرف معاون محترم آموزشی دانشگاه و با توجه به واگذاری مسئولیت برگزاری آزمونهای کشوری به این دانشگاه به عنوان مجری در دانشگاههای منطقه هفتم آمایشی کشور و همچنین لزوم ساماندهی و نظارت بر برگزاری آزمونهای درون دانشگاهی جناب آقای سعید صابری بعنوان سرپرست اداره امور آزمونهای دانشگاه منصوب گردید.