انتصاب سرپرست جدید اداره تحصیلات تکمیلی

طی ابلاغی از طرف معاون محترم آموزشی دانشگاه سرکار خانم اقدس آقابابائیان کارشناس محترم اداره تحصیلات تکمیلی بعنوان سرپرست جدید اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب گردید و از خدمات جناب آقای سعید صابری در مدت زمان تصدی اداره  تحصیلات تکمیلی تقدیر و تشکر بعمل آمد.