برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۱۶ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص تعیین تاریخ امتحاتات میان ترم وپایان ترم  دروس عمومی و زبان مقدماتی  درنیمسال اول ۹۷-۹۶ و نحوه مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فرایند آموزش دانشجویان سایر دانشگاهها  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.