برگزاری چهارمین جلسه شورایی بالینی دانشگاه

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۱:۳۰ چهارمین جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونین آموزشی دانشکده ها و دیگر اعضاء در محل اتاق جلسات این معاونت تشکیل و ضمن طرح و بررسی  موضوع نامه معاونت بهداشتی در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان، بررسی موضوع واکسیناسیون دانشجویان در محیط بالینی و نیدل استیک و گزارش خانم دکتر یمانی از جلسه با مسئولینEDO ، بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.