برگزاری اولین جلسه هیات اجرایی جذب در سال ۹۶

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۱۲ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.