اصلاح کلید های آزمون

دفترچه الف پیش کارورزی

سوال ۱۳۵  گزینه های  الف و د صحیح است

سوال ۱۱۶ دفترچه الف گزینه ج صحیح است

سوال ۱۵۰ گزینه های ب و د صحیح است

سوال ۴۳ گزینه الف صحیح است

سوال ۱۵۲ گزینه الف صحیح است

سوال ۱۴۵ گزینه ج صحیح است

 

دفترچه ب پیش کارورزی

سوال ۱۴۴  گزینه های  الف و د صحیح است

سوال ۱۲۷ دفترچه الف گزینه ج صحیح است

سوال ۱۵۹ گزینه های ب و د صحیح است

سوال ۳۴ گزینه الف صحیح است

سوال ۱۵۴ گزینه الف صحیح است

سوال ۱۳۲ گزینه ج صحیح است

 

دفترچه الف دندانپزشکی جدید

سوال ۱ حذف گردید

سوال ۲۰ حذف گردید

سوال ۱۳۰ حذف گردید

سوال ۶۱ گزینه ب صحیح است

سوال ۶۲ گزینه ج صحیح است

سوال ۶۴ گزینه ج صحیح است

سوال ۶۶ گزینه ب صحیح است

سوال ۶۷ گزینه د صحیح است

 

 

دفترچه ب دندانپزشکی جدید

سوال ۱۱ حذف گردید

سوال ۵۰ حذف گردید

سوال ۶۹ حذف گردید

سوال ۹۶ گزینه ب صحیح است

سوال ۹۷ گزینه ج صحیح است

سوال ۹۹ گزینه ج صحیح است

سوال ۱۰۱ گزینه ب صحیح است

سوال ۱۰۲ گزینه د صحیح است

 

دفترچه الف علوم پایه پزشکی

سوال ۱۶۳ حذف گردید

سوال ۶۳ حذف گردید

سوال ۴۰  حذف گردید

سوال ۱۷ حذف گردید

 

 

دفترچه ب علوم پایه پزشکی

سوال ۱۳۹ حذف گردید

سوال ۶۱ حذف گردید

سوال ۶۹  حذف گردید

سوال ۵۸ حذف گردید

 

دفترچه الف داروسازی

سوال شماره ۳ حذف گردید

سوال شماره ۵ گزینه ج صحیح است

سوال شماره ۶ گزینه ج صحیح است

سوال شماره ۴ حذف گردید

سوال شماره ۷۰ گزینه د صحیح است

سوال شماره ۷۶ حذف گردید

 

فترچه ب داروسازی

سوال شماره ۳۸ حذف گردید

سوال شماره ۴۰ گزینه ج صحیح است

سوال شماره ۴۱ گزینه ج صحیح است

سوال شماره ۳۹  حذف گردید

سوال شماره ۱۲۵ گزینه د صحیح است

سوال شماره ۱۳۱ حذف گردید

سوال ۱۶۲ گزینه ج صحیح است

سوال ۱۶۳ گزینه د صحیح است

سوال ۱۶۴ گزینه ج صحیح است

سوال ۱۶۵ گزینه ب صحیح است

سوال ۱۶۶ گزینه ب صحیح است