برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۰ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.