برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۸راس ساعت ۸ صبح با حضور اعضاء محترم هیات اجرایی جذب جلسه ای در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخواست استخدام ،ارتقاء  و تبدیل وضعیت  تعدادی از متقاضیان در کادر هیات علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.