برنامه راهبردی معاونت آموزشی

 

برنامه راهبردی معاونت آموزشي

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

۱۳۹۱-۱۳۹۶

 

 

 

             چشم‌انداز معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

     

 
  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مصمم است از طريق تحقق مباني علمي تصميم‌گيري در مديريت آموزشي و با توجه به مباني ديني و فرهنگي بعنوان يكي از قطب‌هاي آموزش علوم پزشكي ادغام يافته و جامعه‌نگر مطرح گردد.
 
رسالت معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان مأموريت دارد با استعانت از خداوند متعال، بهره‌گيري از مهارتهاي مديريت آموزشي و اصول حرفه‌اي گرايي و برنامه‌ريزي در راستاي دانايي محوري و با استفاده از پژوهش‌هاي كاربردي در حوزه آموزشي و با تكيه بر هماهنگي درون‌بخشي، از تربيت دانش‌آموختگاني پاسخگوي نيازهاي در حال تغيير، توانمند و با انگيزه خدمت، اطمينان حاصل نمايند.
 
ارزشها، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
مباني ديني و فرهنگي 
اصول عدالت محوري 
دانشگاه مطرح در منطقه مديترانه شرقيEMRO) )
مباني علمي مديريت آموزشي 
آموزش علوم پزشكي ادغام يافته و جامعه‌نگر 
اصول حرفه‌اي گرايي 
دانايي محوري 
استفاده از پژوهش‌هاي كاربردي 
هماهنگي درون‌بخشي
پاسخگوئي نيازهاي در حال تغييرجامعه
دانش‌آموختگاني ، توانمند و با انگيزه خدمت
 

نقــاط قوت

-    ورود دانشجويان با نمرة برتر به اين دانشگاه

-    فضاي فيزيكي و امكانات و تجهيزات مناسب براي آموزش

-    تنوع رشته ها و مقاطع تحصيلي اين دانشگاه

-    دسترسي به سيستم هاي رايانه اي  و منابع علمي جديد

-    تفويض اختيار به معاونت آموزشي جهت برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي

-    وجود مراكز مناسب براي آموزش باليني

-    وجود تجارب مفيد در برنامه هاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

-    امكان وضع آيين نامه و دستورالعمل هاي داخلي

-    داشتن شناسنامه براي دروس

-    برخورداري از تيم رايانه اي توانمند در تامين، توليد و نشر نرم افزارهاي آموزشي مورد نياز دانشگاه و كشور

-    فعال شدن مجدد برنامه هاي جامعه نگري

 

نقــاط ضـعف

-    ضعف سيستم نظارت و راهنمائي آموزشي

-    چند شغلي بودن برخي مسؤولين و اعضاي هيات علمي

-    كمبود انگيزه در دانشجويان و اساتيد بصورت پيش رونده

-    روزمرگي حاكم بر سيستم

-    ضعف پشتيباني (مالي، اداري) از برنامه هاي آموزشي دانشگاه

-    جامعه نگر نبودن اغلب برنامه هاي آموزشي

-    ضعف در اجراي مناسب برنامه هاي درسي

-    استفاده ناكافي از فناوري اطلاعات (IT)در آموزش

-    آرتباط غير شفاف بين دروس و کاربرد آنها در آينده

-  ضعف در ضمانت اجراي ضوابط  و مقررات آموزشي و ناكافي بودن حمايت و قاطعيت مديران دانشگاه در اجراي تصميمات مربوط به آموزش

 

فرصتـها

-    موقعيت مناسب جغرافيائي، اقتصادي، اجتماعي ؛ سياسي و صنعتي اصفهان

-    افزايش تعداد دانش آموختگان علاقه مند به تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي

-    قانون تشكيل هيات امنا و تعيين اختيارات آن

-    عنايت رهبري به دانشگاه و دانشگاهيان

-    افزايش آگاهي و تقاضاي جامعه براي دريافت خدمات كيفي سلامت

-    وجود ادغام بين آموزش پزشكي و بخش سلامت

-    رشد تعداد دانش آموختگان متقاضي همکاري با دانشگاه

-    اقبال عمومي جامعه به آموزش عالي در گروه پزشكي

-    وجود موسسات  علمي تحقيقاتي و قطبهاي صنعتي در اطراف اصفهان

-    تاکيد و دسترسي به فن آوري پيشرفته براي آموزش

-    -وجود برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله

تهديدها

-    نامشخص بودن روند و زمان تخصيص اعتبارات آموزشي

-    فقدان نظام ارزشيابي و اعتبار سنجي مستقل 

-    عدم تحقق قانون تفويض اختيارات به دانشگاه

-    گسترش روحيه مدرك گرايي در جامعه

-    ناتواني فارغ التحصيلان در طراحي كسب و كار

-    فقدان امكان مشاركت دانشگاه در پذيرش فراگيرندگان

-    سيستم نظارت و ارزشيابي نامناسب در وزارتخانه

-    نامناسب بودن وضعيت معيشتي كاركنان؛ دستياران و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه

-    طرح خودگرداني و نظام نوين اداره امور بيمارستانها

-    حاكميت روابط بر ضوابط در جامعه

 

 

جدول اهداف عيني برنامه استراتژيک حوزه معاونت آموزشي

هدف کلي: G1: فراهم ساختن زير ساختهاي BEME

هدف كلي مرتبط

عنوان هدف عيني

زمان دستيابي

شاخص

ميزان دستيابي

واحد اجرايي

مسئول پيگيري

G1O1

انجام طراحي هاي آموزشي مبتني بر شواهد

پايان هر سال

حداقل يک طرح

تعداد طرح ها

EDC

معاونت آموزشي

G1O2

طراحي سيستم ارزشيابي و پايش به منظور اطمينان از گسترش BEMEدر سطح گروهها و دانشکده ها

پايان هر سال

بطور کامل

يک سيستم

EDC

معاونت آموزشي

G1O3

آموزش روش BEMEبه حداقل ۳۰% از اعضاي هيات علمي مطابق با هدف G2O2

پايان برنامه

حداقل ۳۰% از اعضاي هيات علمي

تعداد اعضاي هيات علمي

EDC

معاونت آموزشي

G1O4

تدوين درسنامه ها و منابع آموزشي بومي در هر گروه آموزشي

پايان هر سال

حداقل يک درس در هر گروه آموزشي

تعداد درس در گروه آموزشي

گروههاي آموزشي

EDC

 

 

 

 

هدف کلي: G2: طراحي و راه اندازي نظام مديريت BEME

هدف كلي مرتبط

عنوان هدف عيني

زمان دستيابي

شاخص

ميزان دستيابي

واحد اجرايي

مسئول پيگيري

G2O1

تدوين نظام نامه مديريت BEMEو تصويب آن در شوراي دانشگاه

پايان سال اول

۱۰۰%

تصويب برنامه

EDC

معاونت آموزشي

G2O2

ادغام نظام BEMEدر برنامه هاي آموزشي

تا پايان برنامه

در هر دانشکده يک برنامه

تعداد برنامه ها

دانشکده ها

EDC

 

 

 

هدف کلي: :G3ارتقاء نظام آموزش علوم پزشکي جامعه نگر

هدف كلي مرتبط

عنوان هدف عيني

زمان دستيابي

شاخص

ميزان دستيابي

واحد اجرايي

مسئول پيگيري

G3O1

تدوين برنامه سه ساله گسترش آموزش علوم پزشکي جامعه نگر و تصويب آن

پايان سال اول

۱۰۰%

برنامه

شوراي جامعه نگر

معاونت آموزشي

G3O2

اجراي برنامه مصوب

تا پايان برنامه

۱۰۰%

اجراي برنامه

شوراي جامعه نگر

معاونت آموزشي

 

 

 

 

هدف کلي: G4: طراحي و راه اندازي سيستم آموزش مجازي در دانشگاه

هدف كلي مرتبط

عنوان هدف عيني

زمان دستيابي

شاخص

ميزان دستيابي

واحد اجرايي

مسئول پيگيري

G4O1

تاسيس مرکز آموزش مجازي در دانشگاه

سه ماهه اول برنامه

۱۰۰%

تاًسيس

معاونت آموزشي

معاون آموزشي

G4O2

تدوين برنامه جامع سه ساله آموش مجازي و تصويب آن در شوراي دانشگاه

تا پايان سال اول

۱۰۰%

تصويب برنامه

مرکز آموزش مجازي دانشگاه

معاونت آموزشي

G4O3

اجراي برنامه مصوب

تا پايان برنامه

۱۰۰%

اجراي برنامه

مرکز آموزش مجازي دانشگاه

معاونت آموزشي

 

 

هدف کلي: G5: اصلاح ساختار سازماني معاونت آموزشي و شرح وظائف

هدف كلي مرتبط

عنوان هدف عيني

زمان دستيابي

شاخص

ميزان دستيابي

واحد اجرايي

مسئول پيگيري

G5O1

انجام يک طرح تحقيقاتي به منظور عارضه يابي ساختار و وظائف موجود

پايان سال اول

۱۰۰%

گزارش نهائي طرح

EDC

معاونت آموزشي

G5O2

تدوين ساختار جديد معاونت آموزشي و تصويب آن در هيات امنا

پايان سال اول

۱۰۰%

طرح ساختار جديد

EDC

معاونت آموزشي

G5O3

استقرار ساختار جديد يا اصلاح فرآيندها

از سال دوم تا پايان برنامه

۱۰۰%

استقرار ساختار

معاونت آموزشي

معاون آموزشي

 

هدف کلي: G6: بستر سازي جهت طراحي و تدوين برنامه هاي درسي آموزشهاي غير متمرکز (کوتاه مدت، پودماني، مجازي و.....)

هدف كلي مرتبط

عنوان هدف عيني

زمان دستيابي

شاخص

ميزان دستيابي

واحد اجرايي

مسئول پيگيري

G6O1

تهيه و تصويب دستور العمل ها و راهنما ها در زمينه راه اندازي دوره هاي کوتاه مدت

سال اول

۱۰۰%

تصويب

معاون آموزشي

معاون آموزشي

G6O2

نيازسنجي آموزشي در رابطه با دوره هاي کاربردي در جامعه

سالانه

هر رشته شغلي يک پروژه تا پايان برنامه

گزارش نهائي نيازسنجي

EDC

معاونت آموزشي

G6O3

اجراي دوره هاي کاربردي

سالانه

هرگروه یک دوره

اجراي برنامه

گروههاي آموزشي

معاونت آموزشي

 

هدف کلي: G7: ارائه خدمات علمي، آموزشي به ديگر مراکز علمي- تحقيقاتي و ساير سازمانها      

هدف كلي مرتبط

عنوان هدف عيني

زمان دستيابي

شاخص

ميزان دستيابي

واحد اجرايي

مسئول پيگيري

G7O1

تعيين ظرفيتهاي آموزشي قابل ارائه دانشگاه و تدوين دستورالعمل هاي مربوطه

شش ماهه اول برنامه

۱۰۰%

گزارش دستورالعمل ها

دانشکده ها

معاونت آموزشي

G7O2

استفاده از حداقل ۵۰% از ظرفيتهاي آموزشي قابل ارائه دانشگاه

سالانه

۵۰% ظرفيتها

درصد ظرفيتهاي استفاده شده

دانشکده ها

معاونت آموزشي

G7O3

اطلاع رساني در خصوص امکانات و ظرفيتهاي قابل ارائه دانشگاه

ابتداي سال

۱۰۰%

برنامه اطلاع رساني

معاونت آموزشي

معاونت آموزشي

 

 

هدف کلي: G8: استقرار و توسعه نظام ارتباطي و نظرسنجي در امور آموزشي دانشگاه        

هدف كلي مرتبط

عنوان هدف عيني

زمان دستيابي

شاخص

ميزان دستيابي

واحد اجرايي

مسئول پيگيري

G8O1

راه اندازي نظام اطلاع رساني و نظرسنجي فعال و علمي در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

پايان سال اول

۱۰۰%

استقرار نظام

حوزه کارشناسان معاونت آموزشي

معاون آموزشي

G8O2

راه اندازي اتاق فکر معاونت آموزشي

پايان سال اول

۱۰۰%

راه اندازي

حوزه کارشناسان معاونت آموزشي

معاون آموزشي