رشته های مقطع کارشناسی ارشد

رشته های مقطع  کارشناسی ارشد  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده

رشته های  کارشناسی ارشد

 

بهداشت 

  آمار زیستی

  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

  اپیدمیولوژی

  مهندسی بهداشت حرفه ای

  مهندسی بهداشت محیط

  مهندسی بهداشت محیط (مدیریت کیفیت هوا)

 

 

 

 

 

پرستاری و مامایی

 اتاق عمل

 بهداشت باروری

 داخلی- جراحی

 روانپرستاری

 سلامت جامعه

 کودکان

مراقبتهای ویژه

 

 

 

 

پزشکی

انگل شناسی

 ایمنی شناسی

 باکتری شناسی

تکنولوژی گردش خون

زیست فناوری پزشکی

 ژنتیک پزشکی

علوم تشریحی

 فیزیک پزشکی

۹فیزیولوژی

قارچ شناسی

 

تغذیه

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 علوم بهداشتی در تغذیه

 علوم تغذیه

 

توانبخشی

 اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

 فیزیوتراپی

 گفتار درمانی

 

داروسازی

 

 بیوشیمی بالینی

 سم شناسی

 شیمی دارویی

 

فناوری های نوین علوم پزشکی

 مهندسی پزشکی –بیوالکتریک

مهندسی پزشکی- زیست مواد

 

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

قتصاد بهداشت

رفاه اجتماعی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

آموزش پزشکی