رشته های مقطع Ph.D

رشته های مقطع Ph.D   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده

رشته های دکتری تخصصی (  Ph.D)

بهداشت

آمار زیستی

 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 مهندسی بهداشت محیط

پرستاری و مامایی

 بهداشت باروری

 پرستاری

پزشکی

 انگل شناسی

 ایمنی شناسی

 باکتری شناسی

 پزشکی مولکولی

ژنتیک پزشکی

 طب سنتی ایران

 علوم تشریحی

 فیزیک پزشکی

 فیزیولوژی

تغذیه

 علوم تغذیه

توانبخشی

اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

 

داروسازی

 

 

 بیوشیمی بالینی

 فارماکولوژی

تخصصی داروسازی

 فارماکوگنوزی

 شیمی دارویی

 فارماسیوتیکس

 بیوتکنولوژی دارویی

 داروسازی بالینی و خدمات دارویی

نانوفناوری دارویی

دندانپزشکی

 سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

فناوری های نوین علوم پزشکی

 مهندسی پزشکی –بیوالکتریک

 

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 سلامت در بلایا و فوریتها

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 آموزش پزشکی