تقویم آموزشی

تقویم آموزشی پیشنهادی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مصوب جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ۹۷/۰۱/۲۸

   نیمسال اول ۹۸-۹۷      

انتخاب واحد

شنبه ۶/۱۰/ ۹۷   لغایت جمعه   ۹۷/۶/۱۶

شروع کلاسها

شنبه ۹۷/۶/۳۱

حذف واضافه

از ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۷/۳۰ روزهای

شنبه ۷/۷/ ۹۷ و  یکشنبه ۹۷/۷/۸

حذف اضطراری

شنبه ۹۷/۹/۱۰ و  یکشنبه ۹۷/۹/۱۱

پایان کلاسها

چهار شنبه ۹۷/۱۰/۱۲

شروع امتحانات

شنبه ۹۷/۱۰/۱۵

پایان امتحانات

جمعه ۹۷/۱۱/۵

نیمسال دوم ۹۸-۹۷

انتخاب واحد

چهارشنبه ۱۰/۲۶/ ۹۷  لغایت سه شنبه   ۹۷/۱۱/۲

شروع کلاسها

شنبه ۹۷/۱۱/۱۳

حذف واضافه

سه شنبه ۱۱/۲۳/ ۹۷ و  چهار شنبه ۹۷/۱۱/۲۴

حذف اضطراری

شنبه ۹۸/۲/۲۱  و  یکشنبه ۹۸/۲/۲۲

پایان کلاسها

چهار شنبه۹۸/۳/۲۲

شروع امتحانات

شنبه  ۹۸/۳/۲۵

پایان امتحانات

جمعه ۹۸/۴/۱۴