تقویم آموزشی

                                                                          باسمه تعالی

                  تقویم آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

                              مصوب جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۰۴/۰۳/۹۵

                           مصوب جلسه شورای دانشگاه مورخ ۲۳/۰۳/۹۵

نیمسال اول ۹۶-۹۵

فرآیند

زمان

انتخاب واحد

شنبه  ۹۵/۰۶/۱۳ لغایت  جمعه ۹۵/۰۶/۱۹

شروع کلاسها

شنبه ۹۵/۰۶/۲۰

حذف واضافه

شنبه ۹۵/۰۷/۰۳ و  یکشنبه ۹۵/۰۷/۰۴

حذف اضطراری

شنبه ۱۳/۰۹/۹۵ و  یکشنبه ۹۵/۰۹/۱۴

پایان کلاسها      

پنج شنبه ۹۵/۱۰/۱۶

شروع امتحانات

شنبه  ۹۵/۱۰/۰۸

پایان امتحانات

دوشنبه  ۹۵/۱۱/۰۴

حذف اضطراری  ورودی های مهرماه۹۵

شنبه مورخ۹۵/۰۹/۲۰ ویکشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۱     

نیمسال دوم ۹۶-۹۵

امتحانات میان ترم ورودی های مهر۹۵

از تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲لغایت ۹۵/۰۹/۱۱

انتخاب واحد                                                                                   

چهارشنبه ۹۵/۱۰/۲۹لغایت سه شنبه ۹۵/۱۱/۰۵

شروع کلاسها     

۹۵/۱۱/۰۹

حذف واضافه

شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ و  یکشنبه ۹۵/۱۱/۲۴

حذف اضطراری

شنبه ۹۶/۰۲/۱۶و  یکشنبه ۹۶/۰۲/۱۷

پایان کلاسها

پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸

شروع امتحانات  

شنبه ۹۶/۰۳/۲۰

پایان امتحانات

چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷