تقویم آموزشی

                    تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶
                                      مصوب جلسه شورای دانشگاه مورخ ۹۶/۰۲/۲۷
 
                                  نیمسال اول ۹۷-۹۶    
 
فرآیند                                              زمان
 
انتخاب واحد                                    شنبه   ۰۶/۱۱/ ۹۶ لغایت جمعه ۹۶/۰۶/۱۷
 
شروع کلاسها                                 یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
 
حذف واضافه                                  یکشنبه ۰۶/۲۶/ ۹۶ و  دوشنبه   ۹۶/۰۶/۲۷
 
حذف اضطراری                               شنبه    ۹۶/۰۹/۱۱ و  یکشنبه   ۹۶/۰۹/۱۲
 
پایان کلاسها                                   چهار شنبه ۹۶/۱۰/۱۳
 
شروع امتحانات                              شنبه   ۹۶/۱۰/۱۶     
 
پایان امتحانات                                چهار شنبه  ۹۶/۱۱/۰۴    
 
                                 نیمسال دوم ۹۷-۹۶        
               
فرآیند                                             زمان
 
انتخاب واحد                                   چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۷  لغایت سه شنبه   ۹۶/۱۱/۰۳
 
شروع کلاسها                                شنبه  ۹۶/۱۱/۱۴
 
حذف واضافه                                 سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ و  چهار شنبه ۹۶/۱۱/۲۵
 
حذف اضطراری                              شنبه ۹۷/۰۲/۲۲ و  یکشنبه ۹۷/۰۲/۲۳
 
پایان کلاسها                                  چهار شنبه۹۷/۰۳/۲۳
 
شروع امتحانات                              یکشنبه     ۹۷/۰۳/۲۷
 
پایان امتحانات                                چهار شنبه ۹۷/۰۴/۱۳